Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze – tradycja i nowoczesność – wystawa

W 2024 roku przypada 30-lecie Funkcjonowania Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zaborze. To znaczące wydarzenie – ważne dla samego Ośrodka, osób w nim pracujących na przestrzeni tak wielu lat, ale i – a może przede wszystkich dla wychowanków – obecnych oraz tych byłych (ponad 1000), w biografię których MOS Zabór się wpisał.
Początki Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii to rok 1994, to Klenica, to osoby organizujące i rozpoczynające pracę placówki, to pierwsi pracownicy i pierwsi wychowankowie. Istotne momenty w życiu Ośrodka to przeprowadzka do Zaboru, modernizacja placówki, zmiana poziomu edukacyjnego wychowanków, zmiany na stanowisku dyrektora.
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym potwierdzonym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego poradni psychologiczni-pedagogicznej. Ośrodek przeznaczony jest dla max. 36 wychowanków, w trzech grupach wychowawczych, w wieku 12 – 18 lat, uczniów klas VI – VIII SP. Rodzic wychowanka pokrywa tylko koszty wyżywienia dziecka. Pracownicy MOS to: doświadczeni i ze specjalistycznymi kompetencjami wychowawcy i nauczyciele, psycholodzy, pedagog, pracownicy administracji i obsługi.
Misją MOS jest symulowanie rozwoju społecznego wychowanków tak, aby umożliwić im funkcjonowanie w środowisku zgodnie z normami społecznymi. Cele socjoterapeutyczne w Ośrodku realizowane są dzięki trzem istotnym elementom, tj.: kadra posiadająca specjalistyczne kompetencje, bogaty zestaw metod pracy dostosowany do potrzeb wychowanków, bezpieczna atmosfera ułatwiająca współdziałanie różnych podmiotów na rzecz dobra wychowanków, gwarantująca poszanowanie wartości takich jak: uczciwość, szacunek, sprawiedliwość, odpowiedzialność.
W MOS Zabór pracuje się nad przeciwdziałaniem zagrożeniu niedostosowaniem społecznym wychowanków, rozwojem ich dojrzałości emocjonalno-społecznej, minimalizowaniem problemów, które spowodowały skierowanie młodego człowieka do MOS.
Wychowankowie realizują program socjoterapii, uzupełniają zaległości w nauce, przygotowują się do dalszej edukacji, korzystają ze wsparcia kadry i grupy, uczą się partnerskiego podejmowania decyzji, planowania i realizacji kolejnych zadań, biorą udział w zajęciach sportowych, teatralnych, muzycznych, plastycznych, tanecznych, kulinarnych, krajoznawczych i turystycznych.
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii to miejsce, gdzie niemożliwe staje się możliwe, gdzie wychowanek tak naprawdę może odnaleźć siebie.
Wystawę można oglądać w Wypożyczalni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze od 1 czerwca do 29 czerwca 2024 r. w godzinach otwarcia Biblioteki.

LTR RTL
Skip to content