Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://pbw.zgora.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2015.01.28
Data ostatniej aktualizacji strony: 2020.09.08

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono dnia: 2020.10.13
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020.10.13

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze oraz narzędzia weryfikującego zawartego na stronie http://checkers.eiii.eu/ , w którym po analizie uzyskano wynik pozytywny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze  dokłada wszelkich starań, aby użytkownicy serwisu internetowego https://pbw.zgora.pl/ mieli pełny dostęp do jego treści. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

Agnieszka Perska-Kędzierska
kadry@pbw.zgora.pl
+48 68 453 26 46

Informacja na temat procedury żądania zapewnienia dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, PBW w Zielonej Górze niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz określi, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, PBW w Zielonej Górze może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy PBW w Zielonej Górze odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna siedziby

Siedziba Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze mieszcząca się przy alei Wojska Polskiego 9 w Zielonej Górze jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Rozwiązania architektoniczne w budynku wolne są od barier poziomych i pionowych. Pozwalają one na swobodne przemieszczanie się po wszystkich przestrzeniach osobom na wózku. W 2008 roku placówka otrzymała wyróżnienie w konkursie urbanistycznym „Zielona Góra bez barier”.
Na parterze, gdzie zlokalizowane jest wejście główne do budynku, przy schodach znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy wejściu funkcjonuje szatnia z całodobową ochroną. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze zlokalizowana jest na I piętrze. Wjazd na tę kondygnację umożliwia winda dostępna dla osób z niepełnosprawnością. Winda wydaje komunikaty głosowe. Przyciski windy przywołujące oraz sterujące są opisane alfabetem Braille`a. Przycisk alarmowy jest oznaczony wytłoczonym dzwonkiem.
Toalety dostępne i dostosowane dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na parterze oraz I piętrze. Oznakowane są standardowo, w toaletach jest przestrzeń manewrowa.
Do siedziby PBW w Zielonej Górze i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Przy budynku wzdłuż alei Wojska Polskiego znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

LTR RTL
Skip to content