Oferta wspomagania Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze szkół, placówek oświatowych i bibliotek szkolnych.

Zgodnie rozporządzeniem MEN z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz. U. poz. 369), do nowych zadań bibliotek pedagogicznych należy m.in. organizowanie i prowadzenie wspomagania:
– szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym w wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej
– bibliotek szkolnych, w tym w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką szkolną.

Wspomaganie polega na:
1) zaplanowaniu i przeprowadzeniu w związku z potrzebami szkoły lub placówki działań, mających na celu poprawę jakości pracy szkoły lub placówki, obejmujących:
  a) pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły lub placówki,
  b) ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły lub placówki,
  c) zaplanowanie form wspomagania i ich realizację,
  d) wspólną ocenę efektów realizacji zaplanowanych form wspomagania i opracowanie wniosków z ich realizacji;

2) organizowaniu i prowadzeniu sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności przez wymianę doświadczeń.

Zapraszamy szkoły i placówki oświatowe do współpracy.
LTR RTL
Skip to content