Wielka Liga Czytelników to przedsięwzięcie czytelnicze o zasięgu ogólnopolskim wpisujące się w realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym z zakresu rozwijania zdolności rozumienia utworów literackich oraz innych tekstów kultury, a także uwzględniają kierunki polityki oświatowej państwa na bieżący rok szkolny.
Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1-8 szkół podstawowych oraz ich rodziców. Ma on na celu zachęcenie młodego pokolenia do czytania książek oraz skupienia wokół wspólnego czytania dzieci wraz z rodzicami. Misją wydarzenia jest promowanie czytelnictwa jako ciekawej i rozwijającej formy spędzania czasu wolnego.
Projekt skutecznie oddziałuje na szeroko pojęty rozwój poprzez rozwijanie kompetencji czytelniczych wpływających na sukces ucznia. Czytanie to jedna z najważniejszych umiejętności, która pozwala na wprowadzanie ucznia do świata wartości, budowanie relacji społecznych, wzmacnianie poczucia tożsamości, formowanie poczucia godności, rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozbudzanie ciekawości poznawczej, kształtowanie postawy otwartej wobec świata, zachęcanie do samokształcenia.
Projekt obejmuje całą Polskę, 16 województw. Każde województwo ma swojego przedstawiciela konkursu – Koordynatora Wojewódzkiego oraz Koordynatorów Powiatowych.
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze, od paru lat pełni funkcję Koordynatora Wojewódzkiego konkursu.
Głównym organizatorem konkursu „Wielka Liga Czytelników” jest Stowarzyszenie „Wielka Liga” oraz instytucje: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach, , Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Katowicach, Szkoła Podstawowa nr 44 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Katowicach, Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Katowicach, Zespół Szkół Technicznych nr 2 w Katowicach. Partnerzy: Czasopismo Guliwer oraz Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej.

VII Ogólnopolski konkurs Wielka Liga Czytelników na rok szkolny 2023/2024: https://wielkaliga.pl/

LTR RTL
Skip to content